Verankerung

(1): Polyester (2): Styrolfreies Epoxyacrylat (2) / Inhalt 380ml : CARTOUCHE MORTIER CHIMIQUE DE 420 ML EPOXY-ACRYLATE SANS STYRENE
(1): Polyester (2): Styrolfreies Epoxyacrylat (2) / Inhalt 150ml : CARTOUCHE MORTIER CHIMIQUE DE 160 ML EPOXY-ACRYLATE SANS STYRENE
(1): Polyester (2): Styrolfreies Epoxyacrylat (1) / Inhalt 380ml : CARTOUCHE MORTIER CHIMIQUE BI-COMPOSANTS DE 380 ML EN POLYESTER
(1): Polyester (2): Styrolfreies Epoxyacrylat (2) / Inhalt 280ml : CARTOUCHE MORTIER CHIMIQUE DE 300 ML EPOXY-ACRYLATE SANS STYRENE
(1): Polyester (2): Styrolfreies Epoxyacrylat (1) / Inhalt 380ml : CARTOUCHE MORTIER CHIMIQUE BI-COMPOSANTS DE 380 ML EN POLYESTER
(1): Polyester (2): Styrolfreies Epoxyacrylat (1) / Inhalt 150ml : CARTOUCHE MORTIER CHIMIQUE DE 150 ML EN POLYESTER