Truarc-Ringe "E" - Typ 863

Stahl Schwarz
Stahl Schwarz