Nylon

Rosetten mit offenem Boden Polyamid Weiß
Rosetten mit offenem Boden Polyamid Schwarz